A2 Hosting Runway 2 $12.99

  • Đánh giá 2/5 Trung bình
  • Gói VPS Runway 2 $12.99
  • Phí dịch vụ 12.99$ /tháng
  • Số CPU 2 core
  • Ổ cứng 250GB
  • RAM 2GB
  • Ảo hóa Parallels
  • Băng thông 3000GB
  • VNBenchmark version 1

Cpu Benchmark

Test Name total_time per_request_avg per_request_p95 events_rate
Multithreaded 30.00 s 7.48 ms 21.50 ms 534.36 ops/sec
Single Thread 30.00 s 3.58 ms 3.82 ms 278.96 ops/sec

Fileio Benchmark

Test Name read_transfer_rate write_transfer_rate avg_latency p95_latency

Random Read 4k
72.50 MiB/s 0 MiB/s 0.21 ms 1.27 ms

Random Read-Write 4k
9.12 MiB/s 6.08 MiB/s 0.45 ms 0.94 ms

Random Write 4k
0 MiB/s 14.64 MiB/s 0.47 ms 0.94 ms

Sequential Read
108.11 MiB/s 0 MiB/s 0.14 ms 0.09 ms

Sequential Write
0 MiB/s 17.05 MiB/s 0.40 ms 0.92 ms

Memory Benchmark

Test Name total_time transfer_rate operations_rate

Read
24.12 s 8.29 GiB/sec 8694039 ops/sec

Read 1MB
30.00 s 30.21 GiB/sec 30931 ops/sec

Write
21.07 s 4.75 GiB/sec 4976452 ops/sec

Write 1MB
21.02 s 19.03 GiB/sec 19487 ops/sec

SpeedTest

Server Download size (MB) Download duration (ms) Upload size (MB) Upload duration (ms) Ping Latency (ms)
speedtest01.everstream.net 1003 10636 878 10233 9
ookla.ncwcom.com 1096 10422 849 10050 8
speedtest.cmsinter.net 1060 10218 925 10130 7
stosat-taylr-01.sys.comcast.net 953 10232 916 10180 7